Quyết Định Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
                -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

       Số: 3962/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị đnh số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ca Chính ph ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết đnh số 3490/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (LeHa).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông vận tải về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình, của cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát các hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị thực thi các nhiệm vụ cải cách hành chính với các cơ quan báo chí thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo thông tin về cải cách hành chính được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

d) Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đối với các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

2. Yêu cầu

a) Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về chương trình, kế hoạch, chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm của Chính phủ và của Bộ Giao thông vận tải.

b) Các nội dung tuyên truyền phải gắn với lộ trình thực hiện các chương trình, kế hoạch giai đoạn và hàng năm và gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong từng nội dung cải cách hành chính.

c) Lồng ghép công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển ngành Giao thông vận tải nói riêng, góp phần phát triển kinh tế đất nước nói chung.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các nội dung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

c) Vai trò, trách nhiệm và kết quả công việc của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với việc chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Kết quả cải cách hành chính đạt được; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế đối với từng nội dung cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

đ) Những điển hình tốt, những “điểm sáng” trong công tác cải cách hành chính (của Trung ương, của các bộ/ngành khác, của các địa phương và của Bộ Giao thông vận tải); những mô hình, cơ chế đang triển khai thí điểm; những bài học, kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính.

e) Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia giám sát tiến trình cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải nói riêng.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các loại hình báo chí của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu về cải cách hành chính; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; đăng tải đầy đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các cuộc hội thảo, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp do Bộ Nội vụ hoặc các Bộ, Ngành liên quan tổ chức.

c) Lồng ghép các nội dung cải cách hành chính trong các văn bản, tài liệu, hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Đưa nội dung về tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính vào nội dung các cuộc họp sơ kết, tổng kết... của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị.

III. T CHỨC THC HIỆN

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hp

Thời gian thực hiện

1.

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 tại cơ quan, đơn vị mình

Tổng cục, các Cục trực thuộc

Các Vụ: TCCB, PC, VP Bộ, Trung tâm CNTT, Tài chính

Trước 31/12/2016

2.

Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính; các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng báo cáo cải cách hành chính, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính

Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo Giao thông

Thường xuyên

3.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3059/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị theo phân công tại Quyết định số 3059/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2015

Các cơ quan, đơn vị theo phân công tại Quyết định số 3059/QĐ-BGTVTngày 26/8/2015

Thường xuyên

4.

Tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

Vụ Pháp chế

Trung tâm CNTT và các cơ quan, đơn vị liên quan đến những ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (phối hợp với Vụ Pháp chế)

Thường xuyên

5.

Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến; giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế

Vụ TCCB và các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường Xuyên

6.

Bố trí công chức theo dõi, hướng dẫn và báo cáo về tình hình thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ

Vụ TCCB

- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT và các quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

7.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các cuộc hội thảo, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp do Bộ Nội vụ hoặc các Bộ, Ngành liên quan tổ chức.

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

8.

Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gửi Bộ Nội vụ theo quy định

Vụ TCCB

- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT và các quan, đơn vị liên quan

Theo chế độ báo cáo

 

 

 • gute replica uhren
 • top replica uhren
 • Replique Montre haut
 • replika ure butik
 • chaussures foot salle
 • chaussure de foot pas cher en ligne
 • acheter chaussure de foot
 • chaussure de foot pas cher en ligne
 • UEDbet professionelle fünf großen europäischen Fußball-Ligen SMG Wetten, durch das Quiz UEDbet UEDbet gesponsert begann. Mindestens ein bis zwei wöchentliche Quiz-Aktivitäten, solange Sie eine Chance bekommen, das Endergebnis echte Fußballhemden (Fußball Trikots optional) zu erraten! Die Preise werden von UEDbet Asian offiziellen Website, Real Madrid, Barcelona UEDbet volle Patenschaft Plakate, offizielle La Liga Real Betis Fußballtrikotsponsor entfernt, gibt es auch die 2015-2016 Saison, das einzige spanische Team Sponsor Kapazität Bedingungen Asien!

 • fussballtrikots günstig
 • Tanie stroje piłkarskie
 • www.koszulkikoszykarskienba.com
 • louis vuitton günstig
 • nike pas cher
 • fussball trikots sale
 • billige fussballtrikots
 • günstige fussballtrikots
 • Manchester United fussballtrikots
 • fussballtrikots günstig
 • fussball trikots arsenal
 • Günstige Fußballtrikots
 • Madrid Juventus fussballtrikots